Vedtekter

VEDTEKTER for Kulturbarnehaven Grasham

1. EIERFORHOLD

Kulturbarnehaven Grasham er en ikke-kommunal barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Stiftelsen Birkenes Bygdemuseum eier og driver barnehagen. Stiftelsens styre har det økonomiske ansvaret for drift, gjeld, og et eventuelt overskudd kommer barnehagen og museet til gode.

Stiftelsens postadresse er: Birkenes Bygdemuseeum, Tveide, 4760 Birkeland tlf. 37 28 15 00 e-postadresse: steven.carpenter@aaks.no

Stiftelsens stedsadresse er: Grasham, Tveide, 4760 Birkeland

2. VISJON OG FORMÅL

2.1 Visjon:

Glade barn på et levende museum.

2.2 Kjerneverdier:

Mestring – Glede – Lek – Kultur – Tradisjon – Natur.

2.3 Formål:  

Barnehagen skal gi barna mulighet for utvikling og aktivitet under tilsyn og omsorg av voksne i et tradisjonsrikt miljø med flott natur. Barnehagen vil samarbeide med hjemmene om å utvikle det enkelte barns sosiale evner, sanser og kreativitet. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal være livssynsnøytral og drives etter humanistiske prinsipper.

3. STYRING OG LEDELSE

3.1 Stiftelsesstyret

Stiftelsesstyret består av 7 personer; 2 velges av Tjenesteutvalget i kommunen, 1 velges fra Historielaget og 4 velges på årsmøtet i Stiftelsens venneforening (jfr. Stiftelsens vedtekter).

Stiftelsesstyret skal:

1. Legge til rette for at barnehagen drives etter formål og visjon

2. Ha arbeidsgiveransvar

3. Ansette og behandle personal saker

4. Ha ansvar for økonomien med budsjett og regnskap

5. Vedta hva et eventuelt overskudd skal brukes til

6. Informere om driften av barnehagen på årsmøtet i Stiftelsen

3.2 Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget fungerer som styre for barnehagen og skal bestå av 3 medlemmer – 1 velges av foreldrerådet, 1 av de ansatte og 1 av barnehagens eiere. Alle velges for 2 år om gangen, og 1-2 er på valg hvert år. Saker avgjøres ved flertallsvedtak. Ved stemmelikehet har leder dobbelstemme. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder. Barnehagestyrer er sekretær, men ikke valgt medlem, og har møte-, tale- og forslagsrett.

Møter i samarbeidsutvalget holdes minst ei gang i halvåret, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må alle medlemmer møte. Det skal skrives referat som underskrives av møtedeltakerne.

Samarbeidsutvalget skal:

1. Uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, som budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer

2. Samarbeid med barnehagestyrer om gjennomføring av årsplan og daglig drift

3. Utvikle og følge opp barnehagens internkontrollsystem

4. Uttale seg om forslag til endringer i vedtektene for barnehagen, som betalings- og oppsigelsesfrister

5. Påpeke overfor eier, og melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innefor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett

3.3 Barnehagestyrer og personale

Barnehagestyrer bør ha utdanning som førskolelærer. Antall ansatte skal tilpasses antall barn, og skal tilfredsstille den pedagogiske virksomheten. Barnehagestyrer har ansvar for opptak av barn i samarbeid med kommunen.

3.4 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre til alle barn i barnehagen.

Foreldrerådet skal:

1.  Velge foreldrerepresentant til samarbeidsrådet

2. Bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmene

3. Fremme foreldrenes felles interesser

4. Diskutere viktige saker som vedrører foreldrene

5. Organisere dugnader

4. OPPTAK AV BARN

Aldersgruppe: 0-6 år.

Det foretas samordna opptak gjennom Birkenes kommune. Søknad sendes innen 1. mars til barnehagekontoret. Barnehagen selv innstiller på opptak. Skole- og barnehagesjefen er opptaksmyndighet. Hovedopptaket skjer i løpet av våren, men opptak kan også skje gjennom barnehageåret. Ledige plasser tildeles av barnehagen i samarbeid med kommunen. Ved tildeling av plass må barnas foresatte skriftlig akseptere barnehagens vedtekter. Eventuelle klager over opptaket sendes skriftlig til Birkenes kommune.

4.1 Opptakskriterier:

For å sikre et best mulig pedagogisk tilbud skal det ved opptak tas hensyn til gruppesammensetning ut i fra ulike behov. Det er et mål å oppnå 100% dekning, det vil si 32 barnehageplasser.

Følgende kriterier skal vurderes ved opptak:

  • Barn med funksjonshemming har rett til prioritet ved opptak. Sakkyndige skal vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten har rett til prioritet ved opptak
  • Barn av enslige foreldre i arbeid eller under utdanning.
  • Barn av foreldre der begge er i arbeid eller under utdanning.
  • Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
  • Barn av ansatte i barnehagen.

4.2 Barnehagens opptakskrets:

a) Barn bosatt i hele Birkenes kommune.

b) Ved ledige plasser prioriteres også barn bosatt i nabokommuner.

5. FORELDREBETALING/OPPSIGELSE

5.1 Foreldrebetaling:

1.  Foreldrebetalingen fastsettes ut fra husstandens samla pensjonsgivende inntekt. Statens maks pris på barnehagesatser ligger til grunn.

2.  Betalingen skjer forskuddsvis innen den 15. i hver måned.

3.  Betalingen påløper for ubenytta plass.

4.  Det betales for 11 måneder.

5.  Det gis søskenmoderasjon på 30 % for 1. søsken og 50 % for øvrige søsken.

6. Det fastsettes månedlige kostpenger som betales sammen med øvrig betaling.

7.    Ved for sen henting, det vil si etter klokka 16.30, vil det kunne gis et gebyr på 300 kroner per barn per påbegynte halvtime.

5.2 Oppsigelse:

1.  Barnehageplassen beholdes frem til oppsigelse fra foreldre foreligger.

2. Barn som skal begynne på skolen mister automatisk plass fra 31. juli. 2. Oppsigelse av barn skal skje skriftlig til barnehagestyreren.

3. Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 14 dagers frist.

4. Det er 1 måneds gjensidig oppsigelse regnet fra 1. i måneden etter mottatt oppsigelse.

5.  Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden.

6. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales for barnehageplassen resten av barnehageåret.

7.    Ved tildelt plass kan det ikke søkes om reduksjon av oppholdstid i løpet av  barnehageåret.

8. Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre.

9.  Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges.

6. ÅPNINGSTIDER/FERIER/PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagens åpningstid er fra: kl 07.00 til kl 16.30. Barnehageåret starter i uke 32 og avsluttes i uke 31.
Barnehagen har åpent hele året unntatt julaften, romjul, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag, helligdager og 4 uker på sommeren. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Det sendes varsel ca en måned før planleggingsdag.

7. INNHOLD OG ÅRSPLAN

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Departementet gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens samarbeidsutvalg fastsetter årsplanen.

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktiviteter og pedagogisk virksomhet gjennom året. Gjennom behandling av årsplan i samarbeidsutvalget kan foreldre, ansatte og eiere medvirke til utformingen av barnehagens innhold. Styret skal følge barnehagens budsjett. Aktiviteter utover budsjett må avklares med styret.

8. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal på storbarnsavdelingen er 90,4 m² og 75,0 m² på småbarnsavdelingen. Til sammen er totalt leke og oppholds areal 165,4 m². Veiledende norm per barn er fastsatt til 4 m² for barn over 3 år og 1/3 mer, dvs 5,3 m² for barn under 3 år. Innegjerdet uteareal er ca 1000 m2. Etter norm bør utearealet være ca 6 ganger så stort som inne-arealet.

9. HELSEERKLÆRING

Barnehagen er under tilsyn av helsemyndighetene, miljøretta helsevern. Sykdom meldes til barnehagen snarest mulig. Opplysninger om spesielle helseforhold, slik som astma, allergier og annet må opplyses til barnehagen. Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen.

10. TAUSHETSPLIKT

Styret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven. §§ 13-13f.

 11. POLITIATTEST

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager.

12. FORSIKRING

Barnehagebarna er forsikra gjennom en ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder i barnehagens åpningstid så lenge barnet har plass i barnehagen. Ulykkesforsikringen gir barnet økonomiske hjelp til å dekke behandlingsutgifter og gir erstatning ved dødsfall og varig medisinsk invaliditet. De ansatte er forsikra i arbeidstida av arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring

13.   INTERNKONTROLL

Barnehagens internkontrollsystem er eiers og barnehagestyrers ansvar, og skal ivaretas ved jevnlig kontroll. Barnehagens internkontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen.

14. BRUK AV BARNEHAGEN

Bruk av fellesareal bestemmes etter interne husregler.

15.  DUGNAD

Foreldre med barn i barnehagen skal delta på minst 2 dugnader/arrangementer som bestemmes av stiftelsen og barnehagen i løpet av året. Til sammen 5 timer pr år. Det er mulig å kjøpe seg fri for 200 kr pr time.

16. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektene for barnehagen gjelder fra vedtaksdato. Endring av vedtektene foretas av stiftelsesstyret med 2/3 flertall etter uttalelse fra samarbeidsutvalg og foreldreråd. Vedtektene skal sendes kommunen til orientering.

Ved endring av vedtektene bør det tas med frist for iverksettelse. Alle vedtak om endringer skal sendes kommunen, som skal påse at disse er i samsvar med lov om barnehager.

17. OPPHØR OG AVVIKLING

Ved opphør av Kulturbarnehaven Grasham, skal barnehagens gjeld først dekkes. Dersom det blir midler til overs, skal disse disponeres i henhold til Stiftelsen Birkenes Bygdemuseums beslutning.

Vedtatt første gang i 2010, og vedtatt med endringer: November 2013.

Kristian Hagestad (leder)

Ben deBoer (nestleder)

Inger Birkeland Slågedal (kasserer)

Kate Svaland

Harald Mølø

Øyvind Murberg

Anny Håbesland